1.- LEI 34/2002, DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN, ( L.S.S.I )

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) ponse en coñecemento dos CLIENTES que www.lacestanatural.es é propiedade de MARÍA JESÚS EXPÓSITO SEGADE, con NIF33278838T, e enderezo social en Avda. da Mahía, 79 Baixo (Bertamiráns) 15220 Ames, A Coruña, España.

No caso de que O CLIENTE facilite os seus datos para obter información dos produtos ou servizos de LA CESTA NATURAL ou para calquera outra cuestión que non xere unha relación de cliente/fornecedor, o formulario de recollida de datos conterá unha cláusula de autorización cuxa aceptación significará que da o seu pleno consentemento ao tratamento automatizado dos datos facilitados, de acordo coa Lei de Protección de Datos e a L.S.S.I. A información facilitada polo CLIENTE será utilizada por LA CESTA NATURAL neste caso para as seguintes finalidades: 1) Envío da información expresamente solicitada. 2) Envío periódico de información sobre a tenda, os produtos oo os servizos de LA CESTA NATURAL, incluindo as novedades que se vaian produciendo respecto aos mesmos, ofertas e informacións de carácter publicitario. O CLIENTE poderá optar en todo momento por rexeitar o envío de tal información enviando un e-mail a neste sentido.

Política de cookies

Unha cookie é un ficheiro de información que o servidor deste sitio web envía ao ordenador/smartphone/tablet de quen accede á páxina para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se efectúa desde tal equipo. www.lacestanatural.es utiliza diversos tipos de cookies (técnicas, analíticas e sociais) unicamente coa finalidade de mellorar a navegación do usuario no sitio web, sen ningún tipo de obxecto publicitario ou semellante. A través das cookies non se recolle dato persoal algún. Todas as cookies propias son temporais e desaparecen ao concluir a sesión.

www.lacestanatural.es utiliza neste sitio web as cookies que se detallan no cadro seguinte:

  • Cookies técnicas necesarias ou convenientes para a prestación de determinados servizos. Se se desactivan estas cookies, non poderá recibir correctamente os contidos do sitio web.
  • Cookies analíticas, para o seguemento e análise estatístico do comportamiento do conxunto dos usuarios. Se se desactivan estas cookies, o sitio web poderá seguir funcionando, sen prexuizo de que a información captada por estas cookies sobre o uso da nosa web e sobre o seu contido permite mellorar os nosos servizos.
  • Cookies de redes sociais externas, que se utilizan para que os visitantes poidan interactuar co contido de diferentes plataformas sociais (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) e que se xeran unicamente para os usuarios das devanditas redes sociais. As condición de utilización de estas cookies e a información recollida se regula pola política de privacidade da plataforma social correspondiente.

O usuario poderá -en calquera momento- elixir qué cookies quere que funcionen neste sitio web mediante a configuración do navegador:

2.- LEI 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

LA CESTA NATURAL respecta a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, e se compromete ao cumprimento da normativa establecida na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu regulamento de desenvolvemento, RD 1720/2007, do 21 de decembro.

Asemade, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos CLIENTES e para que os seus empregados observen tales prescripcións, así como o deber de secredo sobre os datos obxecto da protección e demáis obrigacións de confidencialidade vixentes. Todo iso sen prexuizo do feito, que o CLIENTE expresamente acepta, de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

En cumprimento do disposto na citada lexislación en materia de Protección de Datos, infórmase ao CLIENTE de que os datos personais solicitados a través da páxina web, serán incorporados aos ficheiros automatizados dos que MARÍA JESÚS EXPÓSITO SEGADE é responsable, e serán obxecto de tratamento automatizado coas finalidades que a continuación se detallan.

Finalidade principal: Formalización de contratos de compraventa

Voluntariamente, o usuario proporcionará os datos personais requiridos para proceder á alta como CLIENTE e poder formalizar os contratos de compravenda. O rexistro destes datos é obrigatorio; a falla de complementación dos mesmos por parte do CLIENTE ou o fornecemento de datos incorrectos imposibilitará que LA CESTA NATURAL poda xestionar correctamente os pedidos efectuados.

Todos os datos de carácter persoal proporcionados polos CLIENTES de xeito fraudulento ou falso poderán ser considerados como delito de falsedade de documentos mercantiles.

Outras finalidades: fines estatísticos e prospección comercial

LA CESTA NATURAL solicita datos personais adicionales, a efectos estatísticos, que lle permitan coñecer o perfil do CLIENTE.

O CLIENTE pode omitir ou deixar de comunicar calquera dato ou circunstancia persoal que non sexa absolutamente necesario para a alta como CLIENTE ou formalización da compra.

LA CESTA NATURAL poderá utilizar terceiras empresas de publicidade para pór anuncios na súa web. As devanditas empresas poderán usar cookies ou outros instrumentos para medir a eficacia da súa publicidade pero en ningún caso almacenaranse nin tratarán datos de carácter persoal.

Comunicación de datos

A xestión da facturación será asumida directamente por LA CESTA NATURAL, asemade, O CLIENTE consente expresamente que esta comunique os datos recabados a empresas e/ou entidades bancarias e caixas para a xestión do transporte e do cobro do pedido.

LA CESTA NATURAL poderá levar a cabo outras comunicacións de datos previstas na lei e para as que non se require consentimento expreso do interesado (comunicacións ás Administracións Públicas, principalmente).

Exercizo de dereitos

O CLIENTE pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento, conforme á lexislación vixente. Tales dereitos poderán ser exercitados polo CLIENTE ou, no seu caso, por quen o represente, mediante solicitude escrita e asinada, xuntando fotocopia de D.N.I dirixida a LA CESTA NATURAL en Avda. da Mahía, 79 Bajo (Bertamiráns) 15220 Ames, A Coruña, España.